Aktualności

Niniejszym informujemy, że w dniu 24 czerwca 2016 roku rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie dla długo wyczekiwanego konkursu w ramach Poddziałania 3.3.3 PO IR 2014-2020 - Go to Brand, dla przedsiębiorców realizujących projekty dotyczące uczestnictwa w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowych programach promocji, m. in. targach i wystawach zagranicznych, w celu promowania marek produktowych (wyrobów/usług), które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki. 

Maksymalna wartość projektu:
 1 mln zł. 

Terminy naboru wniosków:
24 czerwca - 5 sierpnia 2016 r. oraz 14 listopada - 16 grudnia 2016 r. 

Poziom wsparcia:
pomoc de minimis - do 85% kosztów kwalifikowlanych (60% średnie, 75% małe, 85% mikroprzedsiębiorstwa, 80% mikroprzedsiębiorstwa z terenu woj. mazowieckiego) 
pomoc publiczna i pomoc de minimis - do 50% kosztów kwalifikowalnych 

Branże objęte dofinansowaniem:
•  Sprzęt medyczny
•  Kosmetyki
•  IT/ICT 
•  Jachty i łodzie
•  Meble 
•  Polskie specjalności żywnościowe
•  Sektor usług prozdrowotnych
•  Części samochodowe i lotnicze
•  Maszyny i urządzenia (m.in. maszyny dla górnictwa, rolnictwa, budownictwa)
•  Biotechnologia i farmaceutyka
•  Moda polska (odzież, wyroby jubilerskie, design)
•  Budowa i wykańczanie budowli (m.in. budownictwo, stolarka okienna i drzwiowa)


Wydatki kwalifikowalne:
koszty rezerwacji miejsca wystawowego, opłaty rejestracyjnej oraz wpis do katalogu targowego
wynajem, budowa i obsługa stoiska wystawowego
transport i ubezpieczenie osób i eksponatów
koszty podróży służbowych pracowników
koszty reklamy w mediach targowych
udział w seminariach, kongresach i konferencjach
koszty informacyjno-promocyjne
organizacja misji gospodarczych, pokazów, prezentacji i degustacji produktów w zakresie promocji marki produktowej

Dodatkowe rodzaje wydatków:
koszty usługi doradczej, dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy
koszty szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy
koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia dla zaliczki

Wymagania w stosunku do Wnioskodawcy i przedmiotu działań eksportowych:
produkt będący przedmiotem eksportu jest konkurencyjny względem produktów z tej samej branży występujących na rynku międzynarodowym
wnioskodawca prowadził samodzielną działalność badawczo-rozwojową w okresie 3 lat (2013-2015) lub wdrażał wyniki przeprowadzonych samodzielnie, zleconych lub zakupionych prac badawczo-rozwojowych w tym okresie
wnioskodawca na dzień składania wniosku prowadzi działalność eksportową (najwyżej punktowany udział eksportu na poziomie powyżej 25% przychodów całkowitych)
produkty będące przedmiotem eksportu cechuje wysoki stopień nasycenia wiedzą zgodnie z klasyfikacją technologii według EUROSTAT (najwyżej punktowane - wysokie technologie lub zaawansowane technologicznie i wiedzochłonne usługi)

Kryteria rozstrzygające:
udział wydatków na działalność B+R w działalności gospodarczej Wnioskodawcy w ciągu ostatnich, zamkniętych 2 lat obrachunkowych
liczba zamkniętych lat obrachunkowych, w trakcie których Wnioskodawca prowadził działalność eksportową

Co oferujemy? 
sporządzenie wniosku
opracowanie budżetu targowego
rozliczenie projektu
wdrożenie wnioskowanego projektu - organizacja udziału w imprezach targowo-wystawienniczych, misjach gospodarczych, usługi doradcze i szkoleniowe

Zapraszamy do współpracy!
targi i wystawy